Liikennevakuutuksen uudistukset – Mitä on odotettavissa?

Monet suomalaiset sähköpyöräilijät ja ne, jotka pohtivat sähköpyörän hankintaa, ovat huolestuneet uutisista, jotka koskevat tulevia muutoksia liittyen sähköavusteisten kulkuneuvojen vakuutusvaatimuksiin. Hallituksen esitys HE 10/2024 vp tuo merkittäviä muutoksia sähköpyörien ja muiden sähköisten kulkuvälineiden vakuuttamiseen. Kesäkuusta 2024 alkaen uusi laki vaatii vakuutuksen hankkimista tietyille sähköavusteisille ajoneuvoille, jotka aiemmin eivät ole vakuutusta vaatineet.

Erityisesti muutos koskee laitteita, jotka ylittävät 25 kilometrin tuntinopeuden tai painavat yli 25 kilogrammaa, kuten tietyt sähköpotkulaudat ja muut ilman polkemista toimivat sähköiset kevytajoneuvot. Vaikka yli 250 W teholla toimivat tai yli 25 km/h nopeudella kulkevat sähköpyörät, sekä kaasukahvalla varustetut mallit, ovat jo aiemmin kuuluneet liikennevakuutuksen piiriin, monet käyttäjät eivät ole olleet tästä tietoisia ja ovat näin ollen saattaneet ajaa laittomasti ilman asianmukaista vakuutusta.

Tämän artikkelin tavoitteena on tarjota selkeä ja ymmärrettävä katsaus hallituksen uusiin säädöksiin, mitä ne käytännössä tarkoittavat sähköpyöräilijöille ja muiden sähköisten kulkuneuvojen käyttäjille, sekä millaisia vaikutuksia uudistuksilla on niin yksittäisten kuljettajien arkeen kuin laajemmin suomalaiseen liikennekulttuuriin.

Suomen hallitus on ehdottanut merkittäviä muutoksia kolmeen lakiin: liikennevakuutuslakiin, Liikennevakuutuskeskuksesta annettuun lakiin sekä vakuutusyhtiölakiin. Uudistuksilla pyritään tehostamaan liikennevakuutusten toimivuutta ja lisäämään turvallisuutta. Tässä artikkelissa avaamme, mitä nämä muutokset käytännössä tarkoittavat niin autoilijoiden kuin muidenkin tiellä liikkuvien kannalta.

Euroopan unionin uudet vaatimukset

Taustalla näille uudistuksille on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2021/2118. Direktiivi vaatii jäsenmaita päivittämään kansallista lainsäädäntöään siten, että moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvä vastuuvakuutus ja vakuuttamisvelvollisuus tulevat yhdenmukaisesti voimaan koko EU:ssa. Tavoitteena on yhdenmukaistaa liikennevakuutusten kattavuutta ja ehtoja, parantaen siten liikennevakuutusten tehokkuutta ja turvallisuutta.

Tarvitset vakuutuksen sähköiselle liikkumisvälineellesi, jos:

  • Omistat sähköpotkulaudan, sähköpyörän, sähköskootterin, senioriskootterin tai muun vastaavan laitteen ja jompikumpi vakuuttamisvelvollisuuden ehdoista täyttyy.
  • Lapsesi käytössä oleva laite, kuten leluauto, täyttää edes toisen vakuuttamisvelvollisuuden ehdon.
  • Vaikka ajat ajoneuvollasi vain omassa pihassa tai muutoin tieliikenteen ulkopuolella.

Et tarvitse vakuutusta sähköiselle liikkumisvälineellesi, jos:

  • Sähköinen liikkumisvälineesi painaa alle 25 kg ja rakenteellinen nopeus on alle 25 km/h.
  • Olet vuokrannut sähköpotkulaudan yritykseltä (varmista, että vuokraajayritys on vakuuttanut potkulaudan).
  • Käytössäsi on sähköpyörätuoli tai muu yksinomaa vammaisten käyttöön tarkoitettu apuväline, jonka oma hyvinvointialueesi on sinulle luovuttanut.
  • Omistat sähköavusteisen polkupyörän, jonka teho on enintään 250 W ja joka edellyttää liikkuakseen myös polkemista ja sähköavustus kytkeytyy pois päältä, kun nopeus ylittää 25 km/h (ei painorajoitusta).

Liikennevakuutuslain keskeiset muutokset

Ajoneuvomääritelmän päivitys

Direktiivin myötä liikennevakuutuslain soveltamisalaa on tarkennettu. Erityisesti hitaat ja kevyet ajoneuvot, kuten tietyt sähköpotkulaudat, eivät enää kuulu lain piiriin, elleivät ne ole elinkeinokäytössä tai vuokraustoiminnassa.

Vakuutus- ja vahinkohistorian yhdenmukaistaminen

Jatkossa käytetään yhdenmukaista lomaketta vakuutus- ja vahinkohistorian ilmoittamiseen, mikä helpottaa kommunikaatiota vakuutuksenottajien ja vakuutusyhtiöiden välillä.

Korvaukset maksukyvyttömyystilanteissa

Uusi säännös mahdollistaa korvausten hakemisen Liikennevakuutuskeskukselta, jos vakuutusyhtiö on maksukyvytön. Tämä lisää merkittävästi liikenteessä vahinkoja kärsineiden suojaa.

Kansalliset erityismuutokset

Kilpailutilanteet ja omaisuusvahingot

Hallitus ehdottaa, että kilpailuissa sattuneita henkilövahinkoja ei enää korvata liikennevakuutuksesta. Lisäksi tiettyjen omaisuusvahinkojen, kuten kaivamisesta aiheutuvien vahinkojen, korvauskäytäntöjä on suunniteltu rajoitettavan.

Voimaantulo ja sen vaikutukset

Uudistetut lait on suunniteltu tulemaan voimaan 1.5.2024. Tämä vaatii kaikilta liikenteen osapuolilta – autoilijoilta, vakuutusyhtiöiltä, ja muilta liikenteen toimijoilta – perehtymistä uusiin säännöksiin. On tärkeää, että jokainen ymmärtää omat oikeutensa ja velvollisuutensa muuttuneessa lainsäädännössä.

Esitellyt muutokset liikennevakuutuslakiin vastaavat uusiin haasteisiin, joita modernit liikennevälineet ja EU-tason säännökset tuovat. Uudistuksilla pyritään lisäämään oikeusturvaa ja selkeyttämään vakuutusjärjestelmiä, mikä on hyödyksi niin vakuutuksenottajille kuin vahinkoja kärsineille kansalaisille.

Nykytilan arviointi ja tulevaisuuden näkymät

Liikennevakuutuslaki on jatkuvasti kehittyvä osa suomalaista ja eurooppalaista lainsäädäntöä. Tarkastellessamme nykytilaa ja sen mahdollisia muutoksia, on selvää, että laki pyrkii vastaamaan ajan haasteisiin – kuten sähköpotkulautojen yleistymiseen ja kilpa-ajoneuvojen erityistarpeisiin. Tulevaisuudessa nämä muutokset muovaavat tapaa, jolla suomalaiset osallistuvat liikenteeseen, sekä tapaa, jolla liikennevakuutuksia hallinnoidaan ja sovelletaan.

Lausuntopalaute

Kansalaisilta ja eri tahojen edustajilta saatu palaute on ollut pääosin myönteistä, mutta osa on esittänyt huolensa tietyistä ehdotuksista, kuten kilpa-ajoneuvojen kuljettajapaikan suojan poistosta. Tämä osoittaa, että vaikka uudistukset ovat tarpeellisia ja hyvin suunniteltuja, on tärkeää jatkaa vuoropuhelua kaikkien osapuolten kanssa varmistaaksemme, että laki palvelee parhaalla mahdollisella tavalla koko yhteiskuntaa.

Tarvitseeko ajoneuvosi liikennevakuutusta?

Alla oleva testi auttaa sinua selvittämään, onko ajoneuvollesi pakollista ottaa lakisääteinen liikennevakuutus.

Vakuutustarjouksen voi pyytää POP Vakuutuksen myyntipalvelusta.

Liikennevakuutuksen tarpeen ilmetessä sähköiselle liikkumisvälineelle. Uusi liikennevakuutuslaki astuu voimaan 1.6.2024 alkaen, jolloin sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttamisvelvollisuus tiukentuu.